خانه » سایر مطالب » زیباترین اشعار مولانا درباره عشق – اشعار مولانا در مورد عشق (۲۰ شعر)

زیباترین اشعار مولانا درباره عشق – اشعار مولانا در مورد عشق (۲۰ شعر)

اشعار مولانا درباره عشق

در این پست ۲۰ شعر زیبا از اشعار مولانا درباره عشق را گرد آوری کرده‌ایم، امیدواریم که مورد رضایت شما قرار گیرد.

اشعار مولانا در مورد عشق

اشعار مولانا درباره عشق – اشعار مولانا در مورد عشق

 

۱

ای یوسف خوش نام مـا خوش می‌روی بر بام مــــا
ای در شکسته جــام مـا ای بردریده دام ما
ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا
جوشی بنه در شور ما تا می‌شود انگور ما
ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما
ای یــار مـــا عیــار مـــا دام دل خمـــار مـــا
پا وام کش از کار ما بستان گــــرو دستار مــا
در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل
وز آتـــــش ســودای دل ای وای دل ای وای مـــــا

 

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

اشعار مولانا درباره عشق

اشعار مولانا درباره عشق – اشعار مولانا در مورد عشق

۲

مــن غلام قمــرم، غیـــر قمـــر هیــــچ مگو
پیش مـــن جــز سخن شمع و شکــر هیچ مگو
سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو
ور از این بی خبری رنج مبر، هیچ مگو
دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت
آمـــدم، نعـــره مــزن، جامه مـــدر، هیچ مگو
گفتــم: ای عشق مــن از چیز دگــر می‌ترسم
گــفت: آن چیـــز دگـــر نیست دگـر، هیچ مگو
من به گــوش تـــو سخن‌ های نهان خواهم گفت
ســر بجنبـــان کـــه بلـــی، جــــز که به سر هیچ مگو
قمـــری، جـــــان صفتـــی در ره دل پیــــــدا شـــد
در ره دل چـــه لطیف اســت سفـــر هیـــچ مگــو

گفتم: ای دل چه مه است ایــن؟ دل اشارت می‌کرد
کـــه نـــه اندازه توســت ایـــن بگـــذر هیچ مگو
گفتم: این روی فرشته ست عجب یا بشر است؟
گفت: این غیـــر فرشته ست و بشــر هیچ مگو
گفتم: این چیست؟ بگو زیر و زبر خواهم شد
گــفت: می‌باش چنیــن زیروزبر هیچ مگو
ای نشسته در این خانه پر نقش و خیال
خیز از این خانه برو، رخت ببر، هیچ مگو
گفتم: ای دل پدری کن، نه که این وصف خداست؟
گفت: این هست ولـــی جان پدر هیچ مگو

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

 

۳

ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید
معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید
معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار
در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید
گــر صـــورت بی‌صـــورت معشـــوق ببینیــد
هــم خـــواجه و هــم خانه و هم کعبه شمایید
ده بـــــار از آن راه بـــدان خـــانه بـــرفتیــــد
یــک بـــار از ایـــن خانــه بــر این بام برآیید
آن خانــــه لطیف ست نشان‌هـــاش بگفتیــد
از خــواجــــه آن خــــانـــــه نشانـــی بنماییـــد
یک دستـــه گــل کــو اگـــر آن بـــــاغ بدیدیت
یک گـــوهر جــــان کـــو اگـــر از بحر خدایید
با ایــــن همـه آن رنج شما گنج شما باد
افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

اشعار مولانا در مورد عشق

اشعار مولانا درباره عشق – اشعار مولانا در مورد عشق

 

۴

یــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا
یار تویی غـــار تویی خواجه نگهدار مرا
نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی
سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا
نـــور تـــویی سـور تــویی دولت منصور تـویی
مـــرغ کـــه طــور تــویی خســته بــه منقار مرا
قطـــره تویی بحــر تویی لطـف تــویی قهــر تویی
قنــد تـــویی زهـــر تــویی بیــــش میـــازار مرا
حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی
روضــه اومیــد تویـــی راه ده ای یــار مرا
روز تــویی روزه تـــویی حـاصل دریوزه تـویی
آب تــویی کــوزه تــویی آب ده این بـــار مـــرا
دانـــه تویــی دام تــویی بــاده تویی جام تـویی
پختـــه تویی خـــام تــویی خـــام به مگذار مرا
این تن اگـــر کـــم تــندی راه دلــم کــم زندی
راه شــدی تــا نبــدی ایـــن همـــه گـــفتار مرا

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

 

۵

عـــــالم همـــه دریــا شـــود دریـــا ز هیبت لا شـــود
آدم نماند و آدمی گــــر خــــویش بـــا آدم زند
دودی بـــرآید از فلک نــی خلق مـــاند نــی ملـــک
زان دود ناگــــه آتشی بر گــــنبد اعظم زند
بشکافد آن دم آسمان نی کون ماند نی مکان
شوری درافتد در جهــان وین سـور بر ماتم زند
گـــه آب را آتش بــرد گــه آب آتش را خــورد
گــه مــوج دریای عــدم بـــر اشــهب وادهم زند
خورشیـد افتــد در کـــمی از نـــور جان آدمی
کـــم پـرس از نامحـــرمان آنجا کـــه محرم کـم زند…

 

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

اشعار مولانا درباره عشق

اشعار مولانا درباره عشق – اشعار مولانا در مورد عشق

 

۶

بـــی همگــــان بســـــر شـــــود بی تـو بســـــر نمی‌شود
داغ تـــــو دارد ایــــن دلـــــم جــــای دگـــــــر نمی‌شود
دیـــده عقــــل مســـت تــــو چـرخــــه چـــرخ پســـت تــــو
گــــوش طـــرب بــــه دســت تــــو بــی تـــو بســـر نمی‌شود
جـــان ز تــــو جــوش می‌کند دل ز تـــو نـوش می‌کند
عقـــل خـــــروش می‌کند بـــی تــــــو بســـر نمی‌شود
خمـــــر مـــن و خمـــــار مـــن بــــاغ مـــن و بهـــار مــــن
خـــواب مـــن و خمــــار مــــن بــی تـو بســر نمی‌شود
جـــاه و جلال مــن تـــویی ملکت و مــــال مـــن تـویی
آب زلال مــــن تــــویی بــــی تــــو بســــر نمی‌شود
گـــــاه ســــوی وفــــا روی گــــاه ســوی جفــــا روی
آن منــی کـــجا روی بـــی تــــو بســـــر نمی‌شود
دل بنهنـــد بــــر کنـــی تـــوبـــــه کــننـــــد بشــکنــی
ایــن همــه خــود تـــو می‌کنی بــی تو بســر نمی‌شود
بی تـــو اگـــر بســـر شدی زیــر جهــان زبر شدی
باغ ارم سقــر شــدی بــی تــو بســر نمی‌شود
گــــر تـــو ســری قــدم شـوم ور تــو کفی علم شوم
ور بــــروی عــــدم شــــوم بی تـو بسـر نمی‌شود
خــواب مــــرا ببسته‌ای نقـــش مــرا بشسته‌ای
وز همه‌ام گسسته‌ای بــی تــــو بسر نمی‌شود
گـــر تـــو نباشی یار من گشت خراب کــار مــن
مــونس و غمگـــسار مـــن بی تو بسر نمی‌شود
بی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم
ســر ز غـم تو چون کشم بی تو بسر نمی‌شود
هر چه بگویم ای صنم نیست جـدا ز نیــک و بـد
هم تو بگوز لطف خود بی تو بسر نمی‌شود

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

 

۷

من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم
نـــه از اینم نــه از آنم مــن از آن شهر کـلانم
نـــه پـــی زمــــر و قمــارم نه پی خمر و عقارم
نـــه خمیـــرم نــــه خمـــارم نــه چنینم نه چنانم
مـــن اگـــر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم
نه ز خاکم نه ز آبم نه از این اهــــل زمــــانم
خـــرد پـــوره آدم چـــه خبـــر دارد از ایــن دم
کــــه مــن از جمــله عالــم به دو صد پرده نهانم
مشنـو این سخن از من و نه زین خاطر روشن
که از این ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم…

 

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

 

۸

ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما

ای از تو آبستن چمن و ای از تو خندان باغ‌ها

ای بادهای خوش نفس عشاق را فریادرس

ای پاک‌تر از جان و جا آخر کجا بودی کجا

ای فتنه روم و حبش حیران شدم کائن بوی خوش

پیراهن یوسف بود یا خود روان مصطفی

ای جویبار راستی از جوی یار ماستی

بر سینه‌ها سینا ستی بر جان‌هایی جان فزا

ای قیل و ای قال تو خوش و ای جمله اشکال تو خوش

ماه تو خوش سال تو خوش ای سال و مه چاکر تو را

 

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

 

۹

هلـــه نومیـــد نباشی کـــه تـــو را یـــار بــراند
گـــرت امروز بـــراند نــه کـــه فر دات بخواند
در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کـــن آن جا
ز پس صبر تـــو را او به ســـر صـــدر نشاند
و اگــر بر تو ببندد همه ره‌ها و گذرهــا
ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند…

 

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

اشعار مولانا در مورد عشق

اشعار مولانا درباره عشق – اشعار مولانا در مورد عشق

 

حتما بخوانید  اشعار مولانا درباره انسان ( 20 شعر )

۱۰

حیلت رها کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شو
و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو
هــم خــویش را بیگـــانه کن هم خانه را ویرانه کن
و آن گه بیا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو
رو سینــه را چـون سینه‌ها هفت آب شو از کینه‌ها
و آن گه شراب عشــق را پیمانـــه شــــو پیمانــه شـو
باید کـــه جملــه جــان شــوی تا لایق جانان شوی
گـــر ســوی مستــان می‌روی مستانه شـــو مستانه شو…

 

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

 

اشعار مولانا در مورد عشق

 

۱۱

ای دوست قبولم کن وجانم بستان
مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان
بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو
آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…

 

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

 

۱۲

اگر عالم همه پر خار باشد
دل عاشق همه گلزار باشد

و گر بی‌کار گردد چرخ گردون
جهان عاشقان بر کار باشد

همه غمگین شوند و جان عاشق
لطیف و خرم و عیار باشد

به عاشق ده تو هر جا شمع مرده ست
که او را صد هزار انوار باشد

و گر تنهاست عاشق نیست تنها
که با معشوق پنهان یار باشد

شراب عاشقان از سینه جوشد
حریف عشق در اسرار باشد

به صد وعده نباشد عشق خرسند
که مکر دلبران بسیار باشد

و گر بیمار بینی عاشقی را
نه شاهد بر سر بیمار باشد

سوار عشق شو وز ره میندیش
که اسب عشق بس رهوار باشد

به یک حمله تو را منزل رساند
اگر چه راه ناهموار باشد

علف خواری نداند جان عاشق
که جان عاشقان خمار باشد

ز شمس‌الدین تبریزی بیابی
دلی کو مست و بس هشیار باشد

 

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

 

۱۳

نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد
آواره عشق ما آواره نخواهد شد

آن را که منم خرقه عریان نشود هرگز
وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد

آن را که منم منصب معزول کجا گردد
آن خا ره که شد گوهر او خا ره نخواهد شد

آن قبله مشتاقان ویران نشود هرگز
وان مصحف خاموشان سی پاره نخواهد شد

از اشک شود ساقی این دیده من لیکن
بی نرگس مخمورش خم اره نخواهد شد

بیمار شود عاشق اما بنمی میرد
ماه آر چه که لاغر شد است اره نخواهد شد

خاموش کن و چندین غمخواره مشو آخر
آن نفس که شد عاشق اماره نخواهد شد

 

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

 

۱۴

عاشق شده‌ای ای دل سودات مبارک باد
از جا و مکان رستی آن جات مبارک باد

از هر دو جهان بگذر تنها زن و تنها خور
تا ملک ملک گویند تنه‌ات مبارک باد

ای پیش رو مردی امروز تو برخوردی
ای زاهد فردایی فردات مبارک باد

کفرت همگی دین شد تلخت همه شیرین شد
حلوا شده کلی حلوات مبارک باد

در خانقه سینه غوغاست فقیران را
ای سینه بی‌کینه غوغات مبارک باد

این دیده دل دیده اشکی بد و دریا شد
دری‌اش همی‌گوید دریات مبارک باد

ای عاشق پنهانی آن یار قرینت باد
ای طالب بالایی بالات مبارک باد

ای جان پسندیده جوییده و کوشیده
پره‌ات بروییده پرهات مبارک باد

خامش کن و پنهان کن بازار نکو کردی
کالای عجب بردی کالات مبارک باد

 

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

 

۱۵

جان و جهان! دوش کجا بوده‌ای
نی غلطم، در دل ما بوده‌ای

دوش ز هجر تو جفا دیده‌ام
ای که تو سلطان وفا بوده‌ای

آه که من دوش چه سان بوده‌ام
آه که تو دوش که را بوده‌ای

رشک برم کاش قبا بودمی
چونک در آغوش قبا بوده‌ای

زهره ندارم که بگویم تو را:
«بی من بیچاره چرا بوده‌ای؟!»

یار سبک روح! به وقت گریز
تیزتر از باد صبا بوده‌ای

بی تو مرا رنج و بلا بند کرد
باش که تو بنده بلا بوده‌ای

رنگ رخ خوب تو آخر گو است
در حرم لطف خدا بوده‌ای

رنگ تو داری، که زرنگ جهان
پاکی، و همرنگ بقا بوده‌ای

آینه‌ای رنگ تو عکس کسیست
توز همه رنگ جدا بوده‌ای

 

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

اشعار مولانا درباره عشق

اشعار مولانا درباره عشق – اشعار مولانا در مورد عشق

 

۱۶

ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم
دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم

گرز داغ هجر او دردی است در دل‌های ما
ز آفتاب روی او آن درد را درمان کنیم

چون به دست ما سپارد زلف مشک افشان خویش
پیش مشک افشان او شاید که جان قربان کنیم

آن سر زلفش که بازی می‌کند از باد عشق
میل دارد تا که ما دل را در او پیچان کنیم

او به آزار دل ما هر چه خواهد آن کند
ما به فرمان دل او هر چه گوید آن کنیم

این کنیم و صد چنین و منتش بر جان ماست
جان و دل خدمت دهیم و خدمت سلطان کنیم

آفتاب رحمتش در خاک ما در تافته است
ذره‌های خاک خود را پیش او رقصان کنیم

ذره‌های تیره را در نور او روشن کنیم
چشم‌های خیره را در روی او تابان کنیم

چوب خشک جسم ما را کو به مانند عصاست
در کف موسی عشقش معجز ثعبان کنیم

گر عجب‌های جهان حیران شود در ما رواست
کائن چنین فرعون را ما موسی عمران کنیم

نیمه‌ای گفتیم و باقی نیم کاران بو برند
یا برای روز پنهان نیمه را پنهان کنیم

 

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

 

۱۷

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود
بی عشق وجود خوب و موزون نشود
صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد
بی‌جنبش عشق در مکنون نشود

 

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

 

۱۸

در میان پرده خون عشق را گلزارها
عاشقان را با جمال عشق بی‌چون کارها

عقل گوید شش جهت حدست و بیرون راه نیست
عشق گوید راه هست و رفته‌ام من بارها

عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد
عشق دیده زان سوی بازار او بازارها

ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق
ترک منبرها بگفته برشده بر دارها

عاشقان دردکش را در درو نه ذوق‌ها
عاقلان تیره دل را در درون انکارها

عقل گوید پا منه کاندر فنا جز خار نیست
عشق گوید عقل را کاندر توست آن خارها

هین خمش کن خار هستی راز پای دل بکن
تا ببینی در درون خویشتن گلزارها

شمس تبریزی تویی خورشید اندر ابر حرف
چون برآمد آفتابت محو شد گفتارها

 

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

اشعار مولانا درباره عشق

اشعار مولانا درباره عشق – اشعار مولانا در مورد عشق

 

۱۹

در هوایت بی قرارم روز و شب
در هوایت بی قرارم روز و شب
سر ز پایت بر ندارم روز و شب

روز و شب را همچو خود مجنون کنم

روز و شب را کی گذارم روز و شب؟!

جان و دل می‌خواستی از عاشقان

جان و دل را می‌سپارم روز و شب

تا نیابم آنچه در مغز من ست

یک زمانی سر نخارم روز و شب

تا که عشقت مطربی آغاز کرد

گاه چنگم، گاه تارم روز و شب

ای مهار عاشقان در دست تو

در میان این قطارم روز و شب

زآن شبی که وعده دادی روز وصل

روز و شب را می‌شمارم روز و شب

بس که کشت مهر جانم تشنه است

ز ابر دیده اشک‌بارم روز و شب

 

∼∼∼∼∼♦♦◊◊◊◊♦♦∼∼∼∼∼

 

۲۰

شد ز غمت خانه سودا دلم

در طلبت رفت به هر جا دلم

در طلب زهره رخ ماه رو

می‌نگرد جانب بالا دلم

فرش غمش گشتم و آخر ز بخت

رفت بر این سقف مصفا دلم

آه که امروز دلم را چه شد

دوش چه گفته است کسی با دلم

از طلب گوهر گویای عشق

موج زند موج چو دریا دلم

روز شد و چادر شب می‌درد

در پی آن عیش و تماشا دلم

از دل تو در دل من نکته‌هاست

وه چه ره است از دل تو تا دلم

گر نکنی بر دل من رحمتی

وای دلم وای دلم وا دلم

ای تبریز از هوس شمس دین

چند رود سوی ثریا دلم

 

منبع: نیک استار

به این مقاله امتیاز دهید

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره
(1 رای, میانگین امتیاز: 4٫00 از 5)
Loading...

دیدگاه ها

ایمیل شما نمایش داده نمی شود

نوشتن دیدگاه