پرسپولیس تهران

یحیی گل محمدی و کادرفنی پرسپولیس با حضور در چمن ثامن و ابراز رضایت از شرایط آن، نسبت به خط کشی آن معترض بودند که این موضوع تحت بررسی ناظر بازی قرار گرفت.