عکس نوشته عاشقانه

۴۰ عکس نوشته عاشقانه پروفایل عشقم، دوستت دارم جدید سال ۹۹ ۲۰۲۰ – عکس نوشته پروفایل عاشقانه خاص و لاکچری برای ابراز علاقه که بفهمه چقدر دوستش داری و براش میمیری

عکس نوشته دوست دارم ، دوستت دارم هایت را بلند بگو ، برای شنیدنش قد خواهم کشید.
دوستت دارم هایت را بلند بگو ، برای شنیدنش قد خواهم کشید.

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته دوست دارم عشقم

عکس نوشته دوست دارم عشقم , جان منو جان تو را ، هر دو به هم دوخت قضا
جان منو جان تو را ، هر دو به هم دوخت قضا

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه , آروم جونمی ، تو یکی یه دونمی ، اونی که میدونمی دلبرجان
آروم جونمی ، تو یکی یه دونمی ، اونی که میدونمی دلبرجان

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته عشقم دوستت دارم

عکس نوشته عشقم دوستت دارم , تو آغاز و پایان منی
تو آغاز و پایان منی

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته دوستت دارم

عکس نوشته دوستت دارم , تمام حجم دلم را تو اشغال کرده ای،به اندازه ی تمام حجم دلم دوستت دارم
تمام حجم دلم را تو اشغال کرده ای،به اندازه ی تمام حجم دلم دوستت دارم

عکس نوشته عاشقانه خاص

عکس نوشته عشقم دوست دارم , برسی به عشقت ، با کلی ذوق و شوق به عشقت برسی
برسی به عشقت ، با کلی ذوق و شوق به عشقت برسی

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته دوستت دارم همسرم
عکس نوشته دوستت دارم همسرم , زندگی وقتی قشنگ میشه که تو کنارم باشی
زندگی وقتی قشنگ میشه که تو کنارم باشی

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس های عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه , اگر تمام عالم بگویند تو اشتباهی ، هزاران بار دیگر تکرارت می کنم...
اگر تمام عالم بگویند تو اشتباهی ، هزاران بار دیگر تکرارت می کنم…

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته عشقم دوست دارم

عکس نوشته عشقم دوست دارم , تو همه ی آن چیزی هستی که از دنیا می خواهم
تو همه ی آن چیزی هستی که از دنیا می خواهم

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته های دوستت دارم

عکس نوشته های دوستت دارم , آروم جونم به حدی دوست دارمت که میدانم خدا ، روزی سوالش از تو این باشد: چه کردی او پرستیدت!
آروم جونم به حدی دوست دارمت که میدانم خدا ، روزی سوالش از تو این باشد: چه کردی او پرستیدت!

 

عکس نوشته دوست دارم

 

عکس نوشته عاشقتم عشقم

عکس نوشته عاشقتم عشقم I Lpve You My Love ، عشقم دوستت دارم
عاشقتم عشقم I Lpve You My Love

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته عاشقتم، دوستت دارم

عکس نوشته دوستت دارم , یکی توی زندگیمه، که زندگیمه
یکی توی زندگیمه، که زندگیمه

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه , دنیا رو هم اگه زیرو رو کنی ، محاله جز تو  آرزو کنم
دنیا رو هم اگه زیرو رو کنی ، محاله جز تو  آرزو کنم

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته عاشقانه جدید

عکس نوشته عاشقانه جدید , بی نظیر است جهان لحظه ی خندیدن تو
بی نظیر است جهان لحظه ی خندیدن تو

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته عاشقانه لاکچری

عکس نوشته عاشقانه لاکچری , کنار تو درگیر آرامشم!
کنار تو درگیر آرامشم…

عکس نوشته دوست دارم عشقم

عکس نوشته عاشقانه خاص , دل را قرار نیست مگر در کنار تو
دل را قرار نیست مگر در کنار تو

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته عاشقانه خاص

عکس نوشته عاشقانه زیبا , جان من و جان تو را ، هر دو به هم دوخت قضا
جان من و جان تو را ، هر دو به هم دوخت قضا

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته عشقم عاشقتم

حتما بخوانید  عکس عاشقانه از سالگرد ازدواج سپهر حیدری فوتبالیست
عکس نوشته دوستت دارم , همین،این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش،حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی ، بی انتهاست ، تا وقتی هستم تا وقتی هستی ،هست به امتداد زندگی
دوستت دارم ، همین،این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش،حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی ، بی انتهاست ، تا وقتی هستم تا وقتی هستی ،هست به امتداد زندگی

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته پروفایل دوستت دارم

عکس نوشته پروفایل دوستت دارم , تو دیگر نیمه ی گمشده ی من نیستی ، تو تمام منی
تو دیگر نیمه ی گمشده ی من نیستی ، تو تمام منی

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته پروفایل عاشقانه

عکس نوشته پروفایل عاشقانه , دوستت دارم همسری
دوستت دارم همسری

 

عکس نوشته عاشقی

عکس نوشته عاشقی , بهترین روز زندگیم ، روزیه که دستاتو  توی دستام میزارن ، برای همیشه مال خود خودم میشی
بهترین روز زندگیم ، روزیه که دستاتو  توی دستام میزارن ، برای همیشه مال خود خودم میشی

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته پروفایل دوستت دارم

عکس نوشته پروفایل دوستت دارم , یار گرفته ام بسی ،چون تو ندیده ام کسی
یار گرفته ام بسی ،چون تو ندیده ام کسی

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس پروفایل عاشقانه

عکس پروفایل عاشقانه , چگونه شاد نباشم ازینکه خوشبختم که با صدای تو هرروز می شوم بیدار
چگونه شاد نباشم ازینکه خوشبختم که با صدای تو هرروز می شوم بیدار

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس پروفایل دوستت دارم

عکس پروفایل دوستت دارم , منو تو کنار هم دنیا رو قشنگ کردیم
منو تو کنار هم دنیا رو قشنگ کردیم

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس پروفایل عشقم دوست دارم

عکس پروفایل عشقم دوست دارم , چه خوشبختم که گرمی زندگی ام را از لمس دستان تو میگیرم!
چه خوشبختم که گرمی زندگی ام را از لمس دستان تو میگیرم!

 

عکس نوشته عاشقانه جدید

عکس نوشته عاشقانه جدید , دوستت  دارم خب؟
دوستت  دارم خب؟

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته های عاشقانه ،عشقم دوستت دارم

عکس نوشته عاشقانه جدید , اسممو خیلی دوس دارم اگه تو صدام کنی
اسممو خیلی دوس دارم اگه تو صدام کنی

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته عاشقانه جدید

عکس نوشته عاشقانه جدید , دوستت داشتم دارم خواهم داشت
دوستت داشتم دارم خواهم داشت

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته عاشقانه خاص

عکس نوشته عاشقانه خاص , تو مال منی و این یعنی خود خوشبختی
تو مال منی و این یعنی خود خوشبختی

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته دوست دارم

عکس نوشته دوست دارم , هرگاه قادر به شمردن قطرات باران شدی خواهی دانست که چقدر دوستت دارم
هرگاه قادر به شمردن قطرات باران شدی خواهی دانست که چقدر دوستت دارم

 

عکس نوشته دوست دارم عشقم

عکس نوشته دوست دارم عشقم , ساده بگم دوستت دارم
ساده بگم دوستت دارم

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته عاشقونه

عکس نوشته عاشقونه , به اندازه ی تمام بوسه هایی که ماهی به دریا میزنه دوستت دارم
به اندازه ی تمام بوسه هایی که ماهی به دریا میزنه دوستت دارم

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته لاکچری عاشقانه

عکس نوشته لاکچری عاشقانه , عاشقت شدم دیوونه
عاشقت شدم دیوونه

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته عاشقانه زیبا

عکس نوشته عاشقانه زیبا , دوستت دارم همین قدر بی وقفه
دوستت دارم همین قدر بی وقفه

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس پروفایل عاشقانه دونفره

عکس پروفایل عاشقانه دونفره , واسه همه عاقل و واسه تو دیوونه من دوست دارم بدون تو نمیتونم
واسه همه عاقل و واسه تو دیوونه من دوست دارم بدون تو نمیتونم

 

عکس نوشته عشقم دوست دارم

عکس نوشته عشقم دوست دارم , تو ماه من هستی
تو ماه من هستی

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس عاشقانه متن دار جدید

 

عکس عاشقانه متن دار جدید , نفسم ، وقتی تو را نفسم خطاب میکنم نفسم میگیرد نمیدانم شوق بودنت است یا تصور نبودنت ، نفس من بند نفس های توست
نفسم ، وقتی تو را نفسم خطاب میکنم نفسم میگیرد نمیدانم شوق بودنت است یا تصور نبودنت ، نفس من بند نفس های توست

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته های عاشقانه شاد

عکس نوشته های عاشقانه شاد , دوست داشتنت چیزیست مثل حیثیت هرگز دست نمیکشم از آن
دوست داشتنت چیزیست مثل حیثیت هرگز دست نمیکشم از آن

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس عاشقانه لاکچری

عکس عاشقانه لاکچری , و من یقین دارم زیباترین اتفاق برای من دوست داشتن تو بود
و من یقین دارم زیباترین اتفاق برای من دوست داشتن تو بود

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

عکس نوشته پروفایل عاشقانه خاص

عکس نوشته پروفایل عاشقانه خاص , خودم یه تنه فداش میشم
خودم یه تنه فداش میشم

 

منبع: nikstar.ir

5/5 - (1 امتیاز)
مطالب پیشنهادی
نظرات

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + 4 =